Veilig Opgroeien

Afgelopen jaar stond in het teken van transitie, fusie, reorganisatie, krimp van personeel. Het aantal pleeggezinnen en pleegzorgaanvragen is gestabiliseerd. Alle gemeenten hebben pleegzorg ingekocht. Samen met de Pleegouderraad ontwikkelen we pleegzorg door. We ontvangen vragen over hoe gemeenten de zorg voor jeugd inrichten. Veel vragen gaan over bijzondere kosten die buiten de pleegzorgvergoeding vallen. Pleegouders spannen zich met hart en ziel in waardoor kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Ze maken daarbij ook kosten. Pleegouder Willem vroeg zich af: ‘Vergoedt mijn gemeente het vervoer van school naar huis van mijn pleegdochter?’ Na de transitie zijn verschillen per gemeente ontstaan, veranderingen blijven komen en ieder kind is uniek. We adviseren pleegouders, voordat ze kosten maken, eerst te overleggen met de eigen pleegzorgbegeleider. Zo vinden we samen voor ieder kind een oplossing.

Youké hanteert een richtlijn voor het vergoeden van bijzondere kosten. Deze richtlijn geeft meer informatie over bijzondere kosten en is mede bepaald door de landelijke richtlijnen.

Richtlijn bijzondere kosten pleegzorg februari 2016

De vergoeding aan pleegouders is opgebouwd uit een drietal componenten; de pleegvergoeding, toelages of toeslagen en bijzondere kosten. Deze notitie handelt over de bijzondere kosten. Aanleiding hiervoor is de noodzaak om rondom deze bijzondere kosten afspraken te maken tussen pleegzorgaanbieder(s) en gemeente(n). In het kader van de transitie is de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de (hoogte van de) vergoedingen vanaf januari 2015 verschoven van provincie naar gemeente.

Leidend zijn de ‘handreiking pleegvergoeding’ die door de Vereniging van Nederlandse gemeenten in samenspraak met Jeugdzorg Nederland de ministeries van VWS en V & J en verschillende pleegouderorganisaties is opgesteld en de huidige regeling bijzondere kosten.

Ouders die het gezag over hun kind hebben zijn onderhoudsplichtig. Dit betekent dat medewerkers van de pleegzorgorganisaties ouders aanspreken op deze verplichting als het gaat om aanvullende ziektekosten, eigen risico, reiskosten, eventuele schade die door hun kind is aangebracht etc.. De pleegzorgvoorzieningen hebben geen middelen om aan de hand van inkomensgegevens ouders aansprakelijk te stellen en/of vergoedingen op te eisen.

De vergoeding
De vergoeding aan pleegouders is, zoals hierboven geschreven opgebouwd uit een drietal componenten; de pleegvergoeding, toelagen of toeslagen en bijzondere kosten.

Zaken waarbij sprake is van een OTS, voogdij of pleegoudervoogdij kunnen de pleegouders  aanspraak maken op de regeling bijzondere kosten. In enkele regio’s zijn er afspraken met de gemeenten gemaakt dat men, ook in zaken waarbij een kind vrijwillig geplaatst is (waarin ouders onderhoudsplichtig blijven), een beroep kan doen op deze regeling.

Pleegouders kunnen hierover contact opnemen met hun pleegzorgbegeleider. Hij/zij kan nagaan welke gemeenten de hieronder genoemde kosten in vrijwillige casussen vergoeden.

Onderstaand voorstel is gezamenlijk opgesteld door De Rading en Youké; de twee regionale organisaties voor pleegzorg in de provincie Utrecht. Om de facilitering van pleegouders identiek te houden streven deze twee organisaties naar een identieke regeling. De landelijke voorzieningen zijn en worden betrokken bij de totstandkoming van de regeling.

Overzicht kosten die onder bijzondere kosten vallen:

Therapie en gezondheid

 • Lichamelijke, psychologische en psychiatrische onderzoeken, therapieën en medicijnen die in overleg met de pleegzorgaanbieder worden ingezet en in het geheel niet door de zorgverzekeraar worden vergoed of die niet meer worden vergoed omdat de kosten boven de maximale vergoeding uitkomen.
 • Dagvergoeding bij bedplassen (doktersverklaring nodig), indien geen (volledige) vergoeding door zorgverzekeraar. Lijdt uw pleegkind van vijf jaar of ouder aan bedplassen (enuresis nocturna), dan komt u in aanmerking voor een toelage op het basisbedrag van € 0,50 per dag. De toelage vervalt zodra het ongemak ophoudt.
 • Brillen en contactlenzen, indien geen (volledige) vergoeding door zorgverzekeraar. Per twee jaar kan een tegemoetkoming in de kosten van bril/contactlenzen toegekend worden van maximaal € 140.

Onderwijs

 • Ouderbijdrage / schoolreis basisonderwijs. Voor pleegkinderen die naar de basisschool gaan, worden de kosten van de ouderbijdrage en/of schoolreizen vergoed tot een maximum van €80,- per schooljaar.
 • De kosten van het reizen naar school per openbaar vervoer kunnen maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen, maar daarvoor geldt een eigen bijdrage van € 16,- per maand. Bij aanschaf van een jaarkaart wordt tienmaal de eigen bijdrage verrekend.
 • School- en beroepskeuzetest. De kosten voor een school- of beroepskeuzeonderzoek van uw pleegkind kunt u slechts eenmaal per minderjarige declareren, tot een maximum van € 250,-.
 • Lesgeld voortgezet onderwijs.
 • Schoolreizen en werkweken voor middelbare scholieren tot een bedrag van maximaal € 175,- per schooljaar.
 • Aanschaf laptop. Voor pleegkinderen vanaf 12 jaar kan er 1x in de drie jaar een vergoeding verstrekt worden voor de aankoop van een computer/laptop. Youké voorziet in een bijdrage van € 250 hieraan.
 • Aanschaf verplichte schoolboeken.
 • Materialen en/of duurzame goederen die moeten worden aangeschaft in het kader van een beroepsopleiding (bijvoorbeeld speciale kleding, software of gereedschap), tot een bedrag van maximaal € 800,- per schooljaar 

Vervoer

 • Kosten voor een fiets: 4 t/m 7 jaar maximaal € 60,-, 8 t/m 11 jaar maximaal € 90,-, 12 t/m 15 jaar maximaal € 125,- , 16 t/m 17 jaar maximaal € 175,-. Eventueel te verspreiden over meerdere uitgaven. Binnen de genoemde periodes kunnen de bedragen eventueel verdeeld worden over meerdere aanschaffingen. Bedragen die in een periode niet volledig zijn benut, kunnen niet overgeheveld worden naar een volgende periode. Indien reeds het volledige bedrag in een leeftijdscategorie is vergoed, is een volgende verstrekking in die leeftijdscategorie ook bij diefstal niet meer mogelijk.
 • Reiskosten (2e klas) ivm studie: maandelijks onder aftrek eigen bijdrage van € 16,- per maand.

Overige bijzondere kosten: overleg van tevoren met de pleegzorgbegeleider

Zwemles

 • Voor kinderen als zij geplaatst zijn na de leeftijd van 7 jaar en niet in het bezit van een zwemdiploma.

Paspoort of Europese identiteitskaart inclusief pasfoto

 • Een Europese identiteitskaart verdient de voorkeur. Wanneer een paspoort noodzakelijk is, zal dit gemotiveerd moeten worden. Een nieuw identificatiebewijs wordt alleen vergoed wanneer de geldigheidsduur van het oude is verstreken.

Uittreksel persoonsregister/geboorteregister

 • De kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen komen voor vergoeding in aanmerking.

Schade aan bezittingen van pleegouders of derden die niet door de aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed.

Bijlessen en huiswerkinstituut.

Verbouwings- en inrichtingskosten huis pleegouders

Begrafenis en crematie.

Naamswijziging.

DNA onderzoek

Toelichting landelijke richtlijnen bijzondere kosten pleegzorg

Binnen pleegzorg is er de mogelijkheid tot het vergoeden van bepaalde bijzondere kosten ten behoeve van pleegouders. In 2015 zijn er veel veranderingen rondom dit onderwerp geweest. We lichten de stand van zaken vanaf 1 januari 2016 hieronder toe.

Pleegouders, die een contract hebben met een pleegzorgorganisatie, ontvangen een pleegvergoeding. Deze vergoeding is landelijk vastgesteld en de hoogte ervan wordt bepaald door het aantal dagen dat pleegkinderen in een pleeggezin wonen/ verblijven en door de leeftijd van het pleegkind. Zie hiervoor ook de ‘Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ en de Jeugdwet artikel 5.3.

Bijzondere pleegzorgsituaties
Naast deze pleegvergoeding is er een drietal situaties waarin pleegouders een toeslag ontvangen die toegevoegd wordt aan de pleegzorgvergoeding. Dit betreft crisisplaatsingen, plaatsingen van kinderen met een handicap waarbij aantoonbaar extra kosten gemaakt worden en pleeggezinnen waar drie of meer pleegkinderen verblijven. Lees meer informatie hierover in de regeling Jeugdwet hoofdstuk 5.

Handreiking pleegvergoeding
Er doen zich zeer wisselende situaties binnen pleegzorg voor als het gaat om financiële ondersteuning van ouders en wettelijk vertegenwoordigers, te maken kosten t.b.v. pleegkinderen, duur van de pleegzorgplaatsing etc. Het komt regelmatig voor dat pleegouders extra kosten maken. Hiervoor bestaat een regeling bijzondere kosten. Deze regeling is alleen geldig voor pleegkinderen die vanuit een justitiële maatregel geplaatst zijn en voor pleegkinderen waarbij pleegouders de voogdij voeren. Voor pleegkinderen die in het vrijwillige kader geplaatst zijn geldt de regeling niet, omdat er van uitgegaan wordt dat ouders deze kosten voldoen. Meer weten? Lees ook de ‘Handreiking pleegvergoeding’ (Hoofdstuk 4, pagina 10).

Maatwerk bijzondere kosten
Binnen de provincie Utrecht hebben de pleegzorgorganisaties De Rading, WSG en SGJ en Youké in 2015 eenzelfde richtlijn bijzondere kosten  opgesteld om pleegouders overeenkomstige faciliteiten te bieden. De richtlijn is gebaseerd op de al bestaande en bovengenoemde landelijke richtlijnen bijzondere kosten. Het betreft bijvoorbeeld kosten ten behoeve van therapie voor het pleegkind, aanschaf paspoort, reiskosten ten behoeve van omgangsregelingen of rechtsprocedures of aanvullende ziektekostenverzekering. Tevens is een deel van het budget gereserveerd om maatwerk te kunnen bieden. Ten aanzien van de financiering hiervan is in 2016  de afspraak dat de bijzondere kosten voor pleegkinderen in de provincie Utrecht die onder voogdij staan, door SAVE worden bekostigd. Helaas geldt dit alleen voor pleegkinderen waarbij Samen Veilig Midden Nederland de gecertificeerde instelling is. Ten aanzien van de andere gecertificeerde instellingen zal door het aanschrijven van fondsen en financiering door de betreffende gecertificeerde instelling en pleegzorgorganisatie naar oplossingen worden gezocht.

Vrijwillig geplaatste pleegkinderen
Wanneer het pleegkinderen in het vrijwillig kader betreft doen zich knelpunten voor bij de bijzondere kosten. Doordat ouders regelmatig niet in staat of beschikbaar zijn voor het invullen van hun financiële verantwoordelijkheid worden deze kosten betaald door pleegouders, pleegzorgorganisaties en/of fondsen. In overleg met de Gemeente Utrecht heeft alleen deze gemeente voor 2016 een beperkt bedrag beschikbaar gesteld voor deze groep kinderen en jongeren. Het is wenselijk dat dit ook in andere gemeenten mogelijk word.

Vragen?
Vergoeding van bijzondere kosten is in alle regio’s ingewikkeld en voortdurend in verandering. We helpen pleegouders graag verder met helderheid verkrijgen over vergoedingen. Stel je vragen daarom bij je pleegzorgbegeleider of stuur een mail naar pleegzorg@youke.nl.