Een thuis voor iedereen in Amersfoort

Op initiatief van gemeente Amersfoort is een statement ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen:

“Wij vinden het belangrijk dat Amersfoort een stad is die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet hier prettig kunnen wonen en leven.”

Mensen willen meer regie over hun eigen leven. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Er is ook noodzaak toe vanwege veranderend (rijks)overheidsbeleid. De meeste inwoners zijn mondig en zelfredzaam, maar er is ook een groep mensen in de samenleving die zonder extra ondersteuning tussen wal en schip dreigt te vallen. Wij zetten ons er gezamenlijk voor in om zelfstandig thuis wonen vanuit onze diverse rollen en verantwoordelijkheden mogelijk te maken.

Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad én aan beschikbare zorg en ondersteuning. Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe (geclusterde) woonvormen. Het betreft een vraag naar schaarse (huur-)woningen in een stad waar krapte op de woningmarkt is. Bestaande en nieuwe doelgroepen dreigen elkaar te verdringen op de woningmarkt. We zien dat in bepaalde wijken of buurten van de stad bovengemiddeld veel mensen wonen die op één of andere manier kwetsbaar zijn. Dat zet op sommige plekken de leefbaarheid onder druk.

Deze ontwikkelingen vragen om een (her-)oriëntatie op het bestaande aanbod van wonen, welzijn en ondersteuning. En om een gezamenlijke visie op de gewenste toekomstrichting. Zowel van intramurale zorg, als van beschermd, beschut en zelfstandig wonen. Wij vinden het als woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeente Amersfoort belangrijk deze oriëntatie gezamenlijk te doen, omdat iedere partner vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage hieraan kan en wil leveren. Wij staan met elkaar voor dezelfde vragen en hebben elkaar nodig. We doen dit vanuit de overtuiging dat werken vanuit een gezamenlijke visie en koers zorgt voor een beter resultaat.

Dit statement schetst de basis voor onze samenwerking. De komende periode werken wij deze verder uit in samenwerking met inwoners, professionals en andere stakeholders. Wij sluiten daarbij aan bij lopende initiatieven.

Daartoe werken wij op 4 lijnen:

1. de inclusieve wijk,

2. voldoende en divers aanbod aan woningen,

3. voldoende en passende zorg en begeleiding,

4. wonen en zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Download hier het hele Statement Huisvesting en Zorg.