Gezin

Als het even niet lekker loopt in het gezin kan Youké jullie helpen. Dit is bijvoorbeeld nodig als jouw kinderen niet luisteren, ze te veel hun eigen gang gaan, zich terugtrekken of onderling veel ruzie maken. Mogelijk zijn er problemen op school. Misschien heb je zorgen over je tieners door middelengebruik, gamen, somberheid of hun vriendenkring. Het kan ook zijn dat je als ouder zelf problemen hebt waar je niet meer uitkomt en waar jullie gezin last van heeft.

“We hebben geleerd hoe we op een rustige, veilige manier uit een conflict kunnen komen.” Vader van David

Zo helpen we je bij thuis opvoeden

Voordat we aan de slag gaan, praten wij met alle gezinsleden en vragen we wat er aan de hand is. We kijken juist ook naar wat er goed gaat en hoe jullie onderlinge communicatie verloopt. We proberen een volledig beeld te krijgen. Waar dit nodig is, zoeken we samen met jullie contact met eventuele andere hulpverleners en school.

We helpen jullie om zelf de problemen aan te pakken. Met nieuwe vaardigheden en door patronen te doorbreken komt er een positief proces op gang, waardoor jullie toekomstige problemen zelf kunnen oplossen.

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Soms zijn gesprekken en observatie niet genoeg om erachter te komen wat er aan de hand is met je kind. Dan kunnen we psychodiagnostisch onderzoek inzetten. We kunnen onderzoeken hoe intelligent het kind is, hoe het omgaat met emoties en hoe sociaal vaardig het is. Ook kunnen we onderzoeken hoeveel vertrouwen het kind in een ander heeft. Of dat er mogelijk sprake is van trauma. Daarnaast letten we op signalen van een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD.  En we kunnen onderzoeken hoe jullie met elkaar omgaan als gezin.

Tijdens psychodiagnostisch onderzoek kunnen we veel verschillende middelen inzetten. We bespreken altijd met jullie hoe de ontwikkeling van jullie kind is verlopen sinds de geboorte. Daarnaast zetten we bijvoorbeeld vragenlijsten in en opdrachten die jullie als gezin uitvoeren. Of psychologische testen en observatie in de spelkamer bij Youké. Het onderzoek is er altijd op gericht om inzicht te krijgen in het gedrag en waar mogelijk zelf weer verder te kunnen. Psychodiagnostisch onderzoek bieden we van 0 tot 18 jaar.

Triple P maakt opvoeden gemakkelijker en leuker voor jou én jouw kind. Bij deze opvoedmethode leer je goed communiceren en de relatie met je kind nog meer versterken. Tegelijk leert jouw kind omgaan met zijn of haar emoties en te luisteren naar wat je vraagt. Hierdoor kan jouw kind zich optimaal ontwikkelen. Ouders van tieners leren door positief opvoeden afspraken met hen te maken over bijvoorbeeld de sfeer in huis, de taken, thuiskom tijden, omgang met vrienden en schoolprestaties.

We bieden Triple P als individueel programma of als groepstraining. Je kunt hier meer lezen over de Triple P methode.

Weet je niet meer hoe je met het ongewenste gedrag van je kind kunt omgaan? Vind je het fijn om praktische tips te krijgen om weer positieve momenten te hebben met je kind? Dan kan Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding helpen. Dit is een vorm van begeleiding bij jullie thuis. De nadruk ligt op wat wél werkt. Je krijgt van ons praktische handvatten om met het gedrag van jouw kind om te gaan. Wij begeleiden tijdelijk. Daarom helpen we jullie om meer sociale steun uit de eigen omgeving te krijgen.

Naast opvoedvragen kunnen meer factoren een rol spelen. De ouders spreken bijvoorbeeld een andere taal, er zijn belangrijke cultuurverschillen of één van de ouders heeft psychiatrische problemen (GGZ). Ook kan er sprake zijn van een ouder met een licht verstandelijke beperking. Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding is er voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. We verdelen de begeleiding over in totaal 15 tot 20 weken.

Ouders die weer grip willen krijgen op de situatie in hun gezin, leren met IAG nieuwe opvoedvaardigheden. Ook pakken ze tijdens deze begeleiding problemen aan die verbetering van de gezinssituatie in de weg staan. Kinderen en ouders leren samen om op een positieve manier te communiceren en goede afspraken te maken.

We geven intensieve begeleiding bij jullie thuis. Onze hulpverlener komt in ieder geval elke week een keer langs. We helpen jullie de problemen één voor één aan te pakken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Jullie oefenen opvoedvaardigheden en bedenken samen een structuur die bij jullie gezin past. Voor onderliggende problemen zoeken we met jullie naar passende hulpverlening, bijvoorbeeld als jullie relatie of financiële situatie het gezin belemmert. Ook bespreken we hoe jullie omgeving kan helpen om veranderingen vast te houden.

IAG is er voor gezinnen waar opvoed- of communicatieproblemen zijn en waar onderliggende problemen verandering moeilijk maken.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Met een familienetwerkberaad zorgen we dat er meer hulp komt van de mensen om het gezin heen. Dit zijn familieleden, buren of vrienden, kortom jullie sociale netwerk. Samen organiseren we een bijeenkomst met de mensen die dichtbij jullie staan. Tijdens het familienetwerkberaad maken jullie langdurige afspraken met de mensen die belangrijk zijn om jullie gezin vooruit te helpen.

Door deze training leer je jouw kind of pleegkind beter begrijpen. Ook ontdek je hoe je op het gedrag van jouw kind kunt reageren. Bij Hechter mag het hele gezin deelnemen. We maken een filmopname van verschillende spelmomenten. Die kijken we samen terug. We bespreken een aantal thema’s zoals spel, aandacht geven en grenzen stellen. Deze hulpvorm is voor ouders met kinderen van 6 maanden tot 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Je begrijpt je kind niet altijd goed, je kind vraagt aandacht op een onhandige of boze manier. Je wilt leren hoe je daar mee kan omgaan en hoe je beter contact krijgt. VIB staat voor Video Interactie Begeleiding en VHT voor Video Home training. We maken video-opnames wanneer jij met je kind aan het spelen bent. Samen bekijken we de opname. Hierdoor leer je zien hoe je kind contact met jou wil leggen en hoe jij het beste kan reageren. Je oefent daarmee en kijkt dat weer samen terug. Deze hulpvorm kan met beide ouders samen en ook met meerdere kinderen tegelijk in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Cognitieve gedragstherapie kan je helpen te ontdekken welke gedachten en gevoelens je hebt. En welk verband er bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Ook bekijk je welke andere manieren van denken er zijn en hoe je om kunt gaan met nare gevoelens. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Youké biedt cognitieve gedragstherapie aan kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met uiteenlopende problemen, bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten en gedragsproblemen.

Bij onze dagbehandelingsgroepen werken we aan het op gang brengen van de ontwikkeling van jouw kind en het inhalen van eventuele achterstanden. We brengen samen met jullie in kaart wat jullie kind nodig heeft. We richten ons daarbij op meerdere gebieden in de ontwikkeling. Dit varieert van goed leren praten, tot een betere concentratie en het kennismaken met andere spelvormen.

We betrekken jou als ouder actief bij de behandeling om zo de juiste resultaten te behalen. Jouw kind verblijft twee dagdelen of meer bij de groep. Dagbehandeling voor jonge kinderen is er voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Gezinsleden spelen een belangrijke rol in elkaars leven. Dat kan heel fijn zijn, maar ook heel lastig. Soms kom je met elkaar in patronen terecht die slecht zijn voor de sfeer en de toekomst van het gezin. Dan kan het heel moeilijk zijn om daar zelf uit te komen. Onze gezinsbehandeling kan dan helpen.

Eerst breng je samen met onze hulpverlener in kaart wat er goed en niet goed gaat in het gezin; dit heet het ‘gezins-diagnostisch onderzoek’. Dit onderzoek helpt om een passende oplossing voor jullie situatie te vinden. Deze fase duurt ongeveer tien weken.

Tijdens de volgende fase van tien weken gaan we actief aan de slag en heb je twee keer in de week een afspraak bij Youké. Hierbij ontmoet je soms ook andere gezinnen die hetzelfde programma volgen. Je leert van hen en zij leren weer van jou. Elke week is er een ander thema, zoals communicatie, opvoeden, grenzen stellen en belonen.

In de laatste fase volgen ouders het programma ‘Hechter’. Daarover is een aparte folder beschikbaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Systeemtherapie is er voor gezinnen die te maken hebben met psychische, fysieke en/of gedragsproblemen (bijvoorbeeld communicatie). Deze problemen kunnen te maken hebben met de individuele gezinsleden en ook met omstandigheden in en rondom het gezin. Hoe het met kinderen in het gezin gaat is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van andere gezinsleden en omgekeerd. Het gezin ondervindt ook invloed vanuit mensen uit hun omgeving, hun netwerk. En hoe ouders hun opvoeding vormgeven heeft te maken met hoe zij als partners met elkaar omgaan.

Systeemtherapie start met een verkenning van jullie situatie. Hier zijn drie of vier gesprekken voor nodig. Daarna zijn er twee mogelijkheden: In jullie situatie is systeemtherapie passend, dus jullie gaan met deze hulp door. Of, wanneer dit niet de juiste hulpverlening is, bieden wij een ander advies op maat. Systeemtherapie kan ook gegeven worden aan gescheiden of samengestelde gezinnen.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Soms loopt een situatie in jullie gezin zo uit de hand door vastzittende problemen dat je zelf geen oplossing meer kunt vinden. Dit komt bijvoorbeeld doordat jouw kind vastloopt op school, werk of door problemen thuis. In dat geval kan Youké hulp bieden met InVerbinding Thuis. Het InVerbinding Thuis-team probeert samen met het gezin en jullie sociale netwerk een oplossing te vinden waarbij jouw kind thuis kan blijven wonen. De werkwijze is uniek dankzij twee ingrediënten:

Allereerst door het werken met een vertrouwenspersoon uit jullie omgeving. Dit noemen we een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De betrokken jongere kiest zelf deze vertrouwenspersoon uit. Bij jonge kinderen kiezen de ouders de JIM.

Ten tweede omdat we samenwerken met de jongere, het gezin, de JIM en hulpverleners met verschillende specialismen. De hulpverlening vindt zoveel mogelijk plaats in jullie eigen omgeving.
InVerbinding Thuis en het werken met een JIM is voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 18 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Als een jongere tijdens het traject toch niet thuis kan blijven wonen, is het mogelijk om tijdelijk een time-out te krijgen op de InVerbinding Groep. Dit is een vorm van kortdurende crisisopvang met hulpverlening. Tijdens deze plaatsing zijn jullie als gezin veel in contact met elkaar en de JIM helpt hierbij.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Veilig Vooruit beoogd een veilig thuis voor kinderen. Dit doen we door het maken van een veiligheidsplan met goede afspraken. Doordat jullie gezin én de mensen die jullie goed kennen zich aan dit plan houden, is er een veilige omgeving voor de kinderen. Zij kunnen daardoor thuis blijven wonen of weer thuis komen wonen na een periode van uithuisplaatsing. Veilig Vooruit is voor gezinnen waar onveiligheid is en de zorgen zo groot zijn dat de kinderen uit huis geplaatst moeten worden als het niet veiliger wordt. Veilig Vooruit kan ook worden ingezet als kinderen al uit huis geplaatst zijn.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Bij seksueel misbruik of huiselijk geweld staan familierelaties enorm onder spanning. Er is verdriet, angst, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel. Een belangrijk doel van CLASH is het werken aan vertrouwen in een omgeving waarin de veiligheid van de kinderen voorop staat. Het verwerken van nare ervaringen, leren praten over wat er gebeurd is en leren opkomen voor jezelf en grenzen stellen horen daar ook bij.

De behandelaars van CLASH werken altijd in een man-vrouw-koppel. Samen met het kind of de jongere en zijn ouders of opvoeders kijken we naar hun geschiedenis om patronen te herkennen. We leren hen deze patronen te doorbreken om zo een nieuwe toekomst te creëren. De behandeling vindt plaats op een locatie van Youké. Met kinderen werken we op een speelse manier, die aansluit bij hun leeftijd.

CLASH kan ook helpen voor ouders die in hun jeugd negatieve ervaringen hebben opgedaan met huiselijk geweld of seksueel misbruik en daardoor problemen ervaren in het hier en nu.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Veelgestelde vragen

Als het even niet lekker loopt in het gezin kan Youké jullie helpen. Dit is bijvoorbeeld nodig als jouw kinderen niet luisteren, ze te veel hun eigen gang gaan, zich terugtrekken of onderling ruzie maken. Mogelijk zijn er problemen op school. Misschien heb je zorgen over je tieners door middelengebruik, gamen, somberheid of hun vriendenkring. Het kan ook zijn dat je als ouder zelf problemen hebt waar je niet meer uitkomt en waar jullie gezin last van heeft.

We helpen jullie om zelf de problemen aan te pakken. Met nieuwe vaardigheden en door patronen te doorbreken komt er een positief proces op gang, waardoor jullie toekomstige problemen zelf kunnen oplossen.

We maken gebruik van verschillende hulpvromen om dit te bereiken, zoals Triple P, ambulante gezinsbegeleiding, dagbehandeling en gezinstherapie.

Natuurlijk! Het is jouw gezin en wij zijn te gast. Jij bepaalt de waarden en de regels. Wij ondersteunen jullie en helpen je met onze kennis en ervaring.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.