Ontwikkeling

Voor sommige kinderen is meer nodig dan de gebruikelijke begeleiding in het onderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer jouw kind mogelijk een leer- en/of ontwikkelachterstand heeft, wanneer er vermoedens zijn van meer- of hoogbegaafdheid of omdat je kind in een lastige thuissituatie zit. Ook kan het zijn dat jouw kind concentratieproblemen heeft in de klas, te druk is of juist moeite heeft met verandering. Soms zijn de problemen zo ingewikkeld, dat naar school gaan niet meer lukt. Youké biedt dan extra ondersteuning. Je kunt ook bij ons terecht als je vragen hebt over de ontwikkeling of opvoeding van je kind.

"Volgend schooljaar gaat hij terug naar gewoon basisonderwijs. Wij zijn supertrots op hem." vader van Kay

Zo helpen we jouw kind om mee te komen op school

Samen bepalen we wat je kind nodig heeft om weer mee te komen in het onderwijs. Wij helpen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door begeleiding op school of op de naschoolse opvang. We kunnen ook de leerkracht van jouw kind coachen, zodat je kind goede begeleiding krijgt. Bij een andere vorm van hulp voegen we de ondersteuning vanuit de school en de jeugdhulp samen. De kinderen komen dan bijvoorbeeld naar een speciale klas. Dit heet een Onderwijs-zorgarrangement (OZA).

Wij werken bijvoorbeeld samen met de volgende scholen;  Rehobothschool in Barneveld, SBO De Kristal in Maarssen, SBO Laakboulevard in Amersfoort, SBO Kingma in Amersfoort, SBO de Evenaar in Nieuwegein, SBO de Wissel in Houten, Berg en Bosch School in Houten, SBO De Wenteltrap in IJsselstein, SO J.H. Donnerschool in Hilversum, C P van Leersumschool in Zeist en met SBO De Stuifheuvel in Zeist.”

We zetten de ondersteuning zo licht mogelijk in én zo zwaar als nodig. Daarnaast starten we zo vroeg mogelijk en zo dichtbij jullie huis als maar kan.

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Een Onderwijs-Zorgarrangement is voor kinderen die nog niet of nauwelijks beschikken over vaardigheden die nodig zijn om mee te komen op school. Je kind heeft bijvoorbeeld veel moeite zich te concentreren, moet nog leren samenspelen, accepteert regels onvoldoende of heeft moeite met communiceren.

Bij een OZA krijgt jouw kind ondersteuning op school, thuis én in de vrije tijd. Naast de lessen op school van de leerkracht, helpt een hulpverlener van Youké jouw kind om zijn schoolwerk goed te doen. Onze hulpverlener werkt ondertussen met jou samen om de problemen thuis te verminderen. Ieder traject is individueel én maatwerk. We combineren vaak coaching met praktische tips over opvoeden. Een OZA is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.

Er zijn twee vormen van intensieve ondersteuning op school:
– Je kind blijft in de eigen klas.  Er is een hulpverlener van Youké die op school en thuis ondersteunt waar dit nodig is.
– Je kind gaat naar een kleine OZA-klas. Hier is altijd een leerkracht en een hulpverlener aanwezig. De OZA-klas kan op de huidige school starten of op een andere school zijn.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Met een Onderwijs-Zorgcombinatie voorkomen we schooluitval bij jongeren. We proberen te zorgen voor een schoolcarrière zonder onderbrekingen. We onderzoeken of de oorzaak bij de vriendenkring ligt. Voor anderen is de thuissituatie een aandachtspunt. Samen werken we aan een oplossing, hierbij betrekken we jullie sociale netwerk. We gaan op school, thuis en in de vrije tijd aan de slag. Coaching en ondersteuning krijgen jullie op maat. De OZC is voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Op de buitenschoolse opvang Ziezo kunnen ouders en kinderen terecht met opvoedingsproblemen die een goede ontwikkeling van jouw kind in de weg staan. Wij ondersteunen en behandelen ook bij eventuele emotionele- en of gedragsproblemen. Dit kan na schooltijd op de BSO of in de vorm van gezinsbegeleiding bij jullie thuis. BSO Ziezo is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Bij deze behandeling gebruik je spel als middel om jouw kind te begrijpen en te helpen. De speltherapie vindt in een spelkamer bij Youké plaats. Die ruimte is zo ingericht dat jouw kind veel vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en materialen te spelen. Zo zijn er verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken-, knutsel-  en bouwmaterialen.

De gedragsdeskundige van Youké heeft alle aandacht voor je kind. Deze speltherapeut volgt je kind in zijn spel en brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel. De gedragsdeskundige sluit aan bij de initiatieven, leert de speeltaal van je kind begrijpen en geeft vervolgens ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Psycho-therapie met spel is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Je bent een jongere en hebt eerder te maken gehad met jeugdzorg. Het is lastig voor je om te gaan werken of naar school te gaan. Youké kan je daarbij helpen. We zorgen ervoor dat jij, met onze begeleiding, gaat werken of een opleiding gaat volgen. Hierdoor heb je (weer) een nuttige daginvulling en kun je meedraaien in de maatschappij. Wij hebben dit programma voor jongeren vanaf 16 jaar zonder startkwalificatie. Dat is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

We helpen leerkrachten om kinderen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Door deze coaching kan het kind in de klas blijven en is intensievere zorg (in de toekomst) niet nodig. Een medewerker van Youké coacht leerkrachten. Ze leren hoe je het best op opvallend gedrag kunt reageren en problemen in een vroeg stadium herkent. Onze hulpverlener observeert in de klas en biedt ondersteuning bij het gesprek tussen de leerkracht, ouders en kind.

Youké biedt Coaching on the job aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers van speelleergroepen (voorscholen) en peuterspeelzalen.

Veelgestelde vragen

Als jouw kind vastloopt op school kan Youké jullie ondersteunen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je kind een leerachterstand heeft of in een lastige thuissituatie zit. Ook kan het zijn dat jouw kind concentratieproblemen heeft in de klas, te druk is of juist moeite heeft met verandering. Jij voelt je misschien machteloos en wilt dat er hulp komt. Youké helpt ook wanneer een jongere tussen de 16 en 23 jaar oud is en niet meer naar school gaat, of het niet lukt om aan het werk te komen.

Youké heeft verschillende hulpvormen voor kinderen die het moeilijk hebben op school. Het kan zijn dat de problemen zo erg zijn, dat naar school gaan niet meer lukt. We ondersteunen ouders, kind en leerkracht. Ook betrekken we het sociale netwerk. Hierdoor gaat jouw kind zich prettiger voelen en komt beter aan leren toe.

  • Onderwijs-Zorgarrangement voor kinderen – OZA
  • Onderwijs- Zorgcombinatie voor jongeren – OZC
  • Je kind helpen en begrijpen – Psycho-therapie met spel
  • Cogmedtraining
  • Weer naar school of aan het werk gaan – Arbeidstoeleiding
  • Voor professionals: Coaching on the job

Op de pagina hierboven kun je meer lezen over deze hulpvormen.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.