Maatwerk

Soms kunnen kinderen of jongeren niet meer thuis wonen. Dit komt door een onveilige situatie, waarin een uithuisplaatsing dreigt of aan de orde is. Dan kan, of soms moet, Youké helpen. De ondersteuning die Youké inzet voor jou en je gezin is zo licht mogelijk, maar zwaarder als het nodig is.

“Het contact met mijn ouders is beter geworden. Het is niet meer zo hard tegen hard.” Leo

Zo helpen wij als thuis wonen niet meer lukt

Op het moment dat jouw kind niet langer thuis kan wonen, proberen we altijd eerst binnen de familie een ander thuis te vinden. Wanneer familie geen optie is, onderzoeken we of iemand anders uit jullie sociale netwerk deze mogelijkheid heeft. Pas als dat niet lukt, kiezen we voor pleegzorg of een gezinshuis.

Soms brengen kinderen met hun gedrag zichzelf of de omgeving in gevaar. In dat geval heeft Youké een specialistische woon- en behandelgroep. Hier leert jouw kind zich te uiten in een gezinssituatie. Als dit goed gaat, mag jouw kind naar een normale woonomgeving, thuis, bij een bekende, of in een pleeggezin.

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Soms loopt een situatie in jullie gezin zo uit de hand door vastzittende problemen dat je zelf geen oplossing meer kunt vinden. Dit komt bijvoorbeeld doordat jouw kind vastloopt op school, werk of door problemen thuis. In dat geval kan Youké hulp bieden met InVerbinding Thuis. Het InVerbinding Thuis-team probeert samen met het gezin en jullie sociale netwerk een oplossing te vinden waarbij jouw kind thuis kan blijven wonen. De werkwijze is uniek dankzij twee ingrediënten:

Allereerst door het werken met een vertrouwenspersoon uit jullie omgeving. Dit noemen we een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De betrokken jongere kiest zelf deze vertrouwenspersoon uit. Bij jonge kinderen kiezen de ouders de JIM.

Ten tweede omdat we samenwerken met de jongere, het gezin, de JIM en hulpverleners met verschillende specialismen. De hulpverlening vindt zoveel mogelijk plaats in jullie eigen omgeving.
InVerbinding Thuis en het werken met een JIM is voor kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 18 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Als een jongere tijdens het traject toch niet thuis kan blijven wonen, is het mogelijk om tijdelijk een time-out te krijgen op de InVerbinding Groep. Dit is een vorm van kortdurende crisisopvang met hulpverlening. Tijdens deze plaatsing zijn jullie als gezin veel in contact met elkaar en de JIM helpt hierbij.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Je bent een tiener of jongvolwassene (16-23jr) en je loopt vast. Dat kan zijn op school, op je werk, thuis en op straat. Het lukt jou niet om je goede voornemens uit te voeren en hulpverlening in Nederland is voor jou meer van hetzelfde. Er moet iets anders gebeuren. Je kunt met Youké ‘Ervarend Leren in Frankrijk’. Je verblijft vijf maanden in gastgezin met een boerenbedrijf. Je neemt letterlijk afstand van je leven in Nederland en werkt daar aan je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Met een hulpverlener in Frankrijk maak je een haalbaar toekomstplan. In Nederland werken we met jouw gezin om bestaande patronen te doorbreken en je terugkomst voor te bereiden. Als het nodig is, vinden een aantal gezinssessies in Frankrijk plaats. In Frankrijk krijg je begeleiding van een organisatie waar Youké mee samenwerkt: Force en Soi.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Verblijf in Spanje is voor tienermeiden tot 23 jaar die een negatieve invloed van hun omgeving in Nederland ervaren. Als je naar ‘Under the fig tree’ gaat, ontwikkel je meer zelfvertrouwen  en nieuwe vaardigheden die je helpen een positieve toekomst op te bouwen.

Jouw verblijf kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Deze breng je door bij een Nederlands gezin in Spanje. Zij vangen drie meiden tegelijk op. Je woont tijdelijk bij dit gezin en ze bieden ook behandeling. Je krijgt een vast dagprogramma met school, sporten. Je leert gezond leven en krijgt individuele aandacht. We werken daarbij nauw samen met jouw familie in Nederland.

Hier kun je meer over Under the fig tree lezen.

Soms is het nodig dat jouw kind (tijdelijk) verzorgd en opgevoed wordt door een ander gezin, dit noemen we pleegzorg. Pleegzorg kan tijdelijk zijn of langdurig tot aan de volwassen leeftijd. Een pleeggezin zoeken we eerst in de directe omgeving van jouw kind, bijvoorbeeld familie of kennissen. Dit noemen we netwerkpleegzorg. Lukt dit niet, dan probeert Youké een passend gezin te vinden. De wensen van jou en jouw kind tellen daarbij altijd mee. Na plaatsing ondersteunen wij zowel jullie als het pleeggezin.  Wil je meer informatie over pleegzorg klik hier.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Deeltijdpleegzorg is pleegzorg waarbij jouw kind een gedeelte van de week of maand in een pleeggezin verblijft. De rest van de tijd woont je kind thuis. Deze afwisseling ontlast jouw gezin. Daarnaast doet je kind nieuwe, positieve ervaringen op. Deeltijdpleegzorg is ook mogelijk voor pleeggezinnen.

Jouw kind komt alleen in crisispleegzorg bij een onhoudbare situatie. Het is dan noodzakelijk om je kind per direct ergens anders onder te brengen. We kijken samen eerst naar de mogelijkheden in jouw eigen netwerk. Als dat niet lukt kan een Youké-pleeggezin je kind tijdelijk opvangen. Youké zoekt -het liefst samen met de ouders- uit of het mogelijk is dat je kind met hulp weer naar huis kan. Als dit niet kan zoeken we naar een langdurig pleeggezin, gezinshuis of behandelplek waar je kind voor langere tijd kan blijven.

Jouw kind kan ook opvang krijgen in een gezinshuis. Dit is een gezin waarvan één van de (gezinshuis)ouders een professionele hulpverlener is. Een gezinshuis is voor kinderen met een jeugdzorgindicatie. Het verschil tussen een behandelgroep en een gezinshuis, is dat bij een gezinshuis de opvoeding bij de gezinshuisouders ligt. De kinderen in een gezinshuis zijn tussen de 0 en 18 jaar. Het verschilt per gezinshuis hoeveel kinderen er verblijven. Soms duurt deze opvang kort, maar soms ook enkele jaren.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Kinabu is een woon- en behandelplek voor kinderen met ernstige gedrags- en hechtingsproblemen. Jouw kind verblijft hier totdat een geschikte gezinsvorm is gevonden.  Een geschikte gezinsvorm kan een pleeggezin of gezinshuis zijn. Om zo’n vervolgstap te kunnen maken is het belangrijk dat jou kind en jullie als gezin genoeg geleerd hebben. Kinabu heeft plek voor 5 tot 8 kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Je bent een jongere en hebt eerder te maken gehad met jeugdzorg. Het is lastig voor je om te gaan werken of naar school te gaan. Youké kan je daarbij helpen. We zorgen ervoor dat jij, met onze begeleiding, gaat werken of een opleiding gaat volgen. Hierdoor heb je (weer) een nuttige daginvulling en kun je meedraaien in de maatschappij. Wij hebben dit programma voor jongeren vanaf 16 jaar zonder startkwalificatie. Dat is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Bij het Leef- en Leerhuis kun je terecht als je tussen de 18 en 23 jaar bent. Hier woon je samen met andere jongeren die al langere tijd niet meer thuis of in hun eigen netwerk wonen. Je kunt hier een halfjaar op een kamer wonen. Keuken en sanitaire voorzieningen deel je met anderen. Samen met de andere jongeren, de trajectmanager en een ambulant begeleider van Youké werk je aan jouw zelfredzaamheid: na een verblijf in het Leef- en Leerhuis ben je in staat om zelfstandig te wonen.

De Dijk biedt kortdurende opvang als je tussen de 17 en 23 jaar bent. Je kunt hier terecht als je niet meer veilig in je eigen gezin of vriendenkring kunt wonen, of als je van de ene naar de andere slaapplaats zwerft.

Bij de Dijk woon je samen met andere jongeren. Jullie koken met elkaar en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het huis. Je werkt aan het herstellen of in stand houden van je dag- en nachtritme.  Je kunt in principe acht weken blijven. Korter als het kan en zo nodig langer als je voldoende inzet hebt getoond. Vervolghulp kan ‘Begeleiding naar zelfstandigheid’ zijn.

Voor deze opvang betaal je vanaf je 18e een eigen bijdrage door de regels van gemeente Utrecht.

 

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Begeleiding naar zelfstandigheid betekent dat je hulp krijgt waardoor je op jezelf leert wonen. Een belangrijk speerpunt is dat je een vast inkomen krijgt. We bieden de begeleiding als je tussen de 18 en 23 jaar bent. Je woont dan ongeveer zes maanden (afhankelijk van je vooruitgang en inzet) in een pand jongerenhuisvester Socius. Na afronding van onze begeleiding kunnen we zorgen dat er contact wordt gelegd met het buurtteam in je nieuwe wijk.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Je kind woont (tijdelijk) ergens anders. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of een gezinshuis. Samen proberen we ervoor te zorgen dat je kind weer veilig thuis kan komen wonen. Daarvoor is wel verandering nodig. Soms is het beter als je kind ergens anders opgroeit. Samen Sterk Vooruit is een traject van zes tot negen maanden waarin we met elkaar besluiten waar je kind opgroeit.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Veelgestelde vragen

Wanneer er sprake is van een onveilige thuissituatie, kan Youké hierbij ondersteunen. Het kan zijn dat een kind of jongere tijdelijk niet meer thuis kan wonen. Als dit het geval is, helpt Youké bij het zoeken naar een ander thuis bij familie of vrienden. Als dit niet lukt, kan je bijvoorbeeld terecht in een pleeggezin of een gezinshuis.

Is er sprake van een acute crisis? Bel Veilig Thuis – 0800-2000.

Wanneer er problemen zijn in jouw thuissituatie en je iemand nodig hebt die met je meedenkt, kun je Youké bellen. In elke situatie zal Youké samen met het gezin proberen de problemen aan te pakken en een uithuisplaatsing te voorkomen. Dit doen wij door met het gezin én met jullie sociale netwerk aan de slag te gaan.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.