Samen zorgen voor veilig opgroeien

Veiligheid staat aan de basis van de ontwikkeling van een kind. Een veilig thuis voor een kind of jongere is daarom belangrijk in de hulp die Youké biedt. Bij het veilig maken van de gezinssituatie werken we samen met jou, het netwerk van jouw gezin en de al aanwezige hulp. Om de veiligheid te waarborgen kan het nodig zijn dat jouw kind (tijdelijk) op een groep van Youké, in een pleeggezin of in een gezinshuis woont.

Veiligheid altijd in beeld

Ook in jouw situatie houden we rekening met de veiligheid thuis. Dit blijven we volgen tijdens het hulptraject. In onveilige situaties bieden we gerichte, specialistische hulp en verschillende vormen van opvang, zoals in een groep of crisispleeggezin.

Hulpverleners met kennis

Onze professionals bezitten de juiste vaardigheden om onveilige situaties te signaleren en een gesprek over dit onderwerp met jou of jouw gezin te voeren. Daarnaast zijn ze getraind in het omgaan met seksueel overschrijdend gedrag. Ook volgen ze weerbaarheidstrainingen om zowel hun eigen veiligheid als die jou (en je gezin) te waarborgen.

Landelijke meldcode

We werken volgens de landelijke meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Ook intern volgen we protocollen rondom veiligheid. Calamiteiten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, bespreken we gezamenlijk. Dit verbetert de samenwerking én zorgt ervoor dat we leren van incidenten.

Wanneer je denkt dat we ons werk niet in lijn met deze richtlijnen en normen uitvoeren, horen we dit graag. Je kunt dan een klacht indienen.

Klacht indienen

Ondanks onze inzet en zorgvuldigheid, ben je mogelijk niet tevreden over de hulpverlening van Youké.

  • Klacht indienen bij Youké
    Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De hulpverlener denkt graag met je mee over een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je ook altijd bij diens leidinggevende terecht. Als je geen gesprek kunt of wilt voeren, zijn er twee mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:
  • Klacht over de hulpverlening bij Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
    Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van Youké kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vind je op www.klachtencommissiejeugdmn.nl en in deze Folder van de klachtencommissie. Lees ook meer over de officiële Klachtenregeling.
  • Klacht over het handelen van de professional bij SKJ
    Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Deze klachten kun je indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.  Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de professional. Lees meer over het indienen van een klacht bij het SKJ.

Ondersteuning bij klachten

Bij het indienen van een officiële klacht krijg je gratis hulp van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, Jeugdstem.  Jeugdstem informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.

Lees verder