Verantwoording

ANBI

Stichting Youké Sterke Jeugd heeft de ANBI-status.

Officiële naam organisatie

Stichting Youké Sterke Jeugd

RSIN nummer / Kvk Nummer

RSIN nummer: 8532-44-479
Kvk nummer: 58934413

Contact
Postadres: Postbus 867, 3700 AW Zeist
Bezoekadres: Verlengde Slotlaan 109, 3707 CE Zeist
E-mail: info@youke.nl
Telefoonnummer: 088 170 5000

Doelstelling
Stichting Youké Sterke Jeugd is er voor kinderen en jongeren en hun omgeving die om welke reden dan ook hulp nodig hebben. Soms binnen het eigen gezin en soms in een pleeggezin. We bieden specialistische hulp in situaties waar het even tegen zit. Samen met het gezin, verzorgers en bijvoorbeeld de school, bepalen we welke hulp het beste past. Centraal staat wat jij en jouw gezin nodig hebben.

Beloningsbeleid
Stichting Youké Sterke Jeugd volgt de CAO jeugdzorg.

Klokkenluidersregeling
Regeling betreffende het zorgvuldig omgaan met het vermoeden van onregelmatigheid of misstand.

Procuratieregeling
Youké heeft een procuratieregeling. Deze kun je opvragen door te mailen naar bestuur@youke.nl.

Privacy
Zorgvuldig omgaan met de gegevens en privacy van onze cliënten vinden wij zeer belangrijk. Lees hier onze folder over privacy.

Geconsolideerde jaarrekening 2021
De geconsolideerde jaarrekening vind je hier. Als organisatie kijken we terug op een jaar waarin alle medewerkers een groot compliment verdienen. Dit was het tweede jaar waarin zij hulp verleenden aan gezinnen en jongeren onder de moeilijke omstandigheden van de COVID-19 pandemie. Dankzij een gezamenlijke krachtinspanning en grote flexibiliteit kon de organisatie goed doordraaien.
Het in 2020 gestarte meerjarig innovatieprogramma konden we dit jaar bekostigen vanuit de reguliere exploitatie. In ons Jaarbeeld 2021 dat in juni verschijnt, laten we daar mooie voorbeelden van zien. Het enkelvoudige genormaliseerde resultaat van Youké is 1,9% (genormaliseerd resultaat
2021 is €752.000) ten opzichte van de omzet en ligt bijna op het gewenste rendement van 2%. Daarmee zijn we een financieel gezonde organisatie die ruimte heeft om te innoveren en voorbereid
is op de toekomst.

Het geconsolideerde resultaat in de jaarrekening komt uit op € 1.999.976 na belastingen. Dit heeft te maken met het gunstige beleggingsresultaat van onze steunstichting Ontwikkelen Sterke Jeugd. Het resultaat is toegevoegd aan ons eigen vermogen. We herinvesteren ons vermogen in de zorg voor jeugd. We voeren omvangrijke innovaties door die bijdragen aan onze toekomstambitie 2025
‘Iedereen een sterkmaker’.

Jaarverslag 2021

Stichting Youké Sterke Jeugd deelt ook graag haar Jaarverslag 2021: Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap 

Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht:
De heer J.P. Wassens (voorzitter)
De heer drs. M.B. Botman
Mevrouw drs. J. Knappe
De heer drs. E.S. Derks MCM
Mevrouw drs. A. van Zon

Bestuurder:
Mevr. Drs. M. L. van Loon