Kwaliteit bewaken

Youké biedt kwaliteit die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. De kwaliteit van hulp bewaken we door altijd te zoeken naar verbeteringen in ons werk. Dat doen onze hoogopgeleide professionals op basis van de nieuwste methodes, wettelijk geregistreerde informatie, landelijke maatstaven (benchmarks), wetenschappelijke inzichten en veiligheidsnormen.

Professionele beroepsstandaarden

Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers van Youké staan geregistreerd in het SKJ- beroepsregister of het BIG-register. Ze houden zich aan de professionele standaarden van hun beroep, zoals de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. Hiermee toetsen onze professionals hun werk. Daarnaast gebruiken ze de richtlijnen om nieuwe expertise te ontwikkelen, passende interventies te kiezen en om hun eigen werk te verbeteren.

Youké heeft daarnaast een certificering voor ISO 9001:2015. Dit is een zichtbaar bewijs dat onze interne verbetercyclus werkt: Een externe auditor stelt vast of onze kwaliteit op orde is.

Aantoonbaar effectief

Ook onderzoeken we met universiteiten en kennisinstituten de effectiviteit van ons werk. De methodieken die wij gebruiken vind je terug in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Hier werken onze professionals samen met onderzoekers, opleidingen, gemeenten en de gezinnen die wij helpen aan effectievere jeugdhulp.

Samen werken aan kwaliteit

We vinden dat er voor gezinnen één plek moet zijn waar zij terecht kunnen met vragen. Van origine biedt Youké Jeugd- en Opvoedhulp. In de praktijk merken we dat er overlap is in de vragen over Jeugd- en Opvoedhulp en jeugd-GGZ. Daarom halen we dit specialisme steeds meer in huis. Voor hulpvragen die niet binnen onze expertise vallen, werken we nauw samen met partners in het lokale veld. Dit varieert van een zorg-, wijk- of buurtteam en jeugdconsulenten, tot een zorgloket of een arts.

Privacy

Youké doet er alles aan om zorgvuldig met gegevens van cliënten om te gaan. Alle gegevens over cliënten en hulpverlening zijn vertrouwelijk en niet zomaar op te vragen. Niet door instanties, niet door andere hulpverleners en niet door familie of andere personen. Dat kan alleen met toestemming van de cliënten (16+) of de ouders/gezaghebbenden. Een dossier delen we ook niet zomaar. Dit document is een belangrijk onderdeel van de hulp. Het bevat gevoelige en niet openbare informatie, zoals de leerdoelen, het hulpverleningsplan en de resultaten. We hebben een factsheet gemaakt over inzage in het dossier, welke rechten cliënten hebben, hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat er met het dossier gebeurt na het beëindigen van het hulptraject.

Lees hier onze folder over privacy.

Verwijsindex

Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin hulp geven, is goede onderlinge afstemming noodzakelijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) gebruiken. Daardoor weten ze sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat ze kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit.

Youké werkt graag mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener legt je hier alles over uit bij de start van jouw hulptraject.

Lees verder