Samen zorgen voor veilig opgroeien

Veiligheid staat aan de basis van de ontwikkeling van een kind. Een veilig thuis voor een kind of jongere is daarom belangrijk in de hulp die Youké biedt. Bij het veilig maken van de gezinssituatie werken we samen met de ouders, het netwerk van het gezin en de al aanwezige hulp. Om de veiligheid te waarborgen kan het nodig zijn dat een kind (tijdelijk) op een groep van Youké, in een pleeggezin of in een gezinshuis woont.

Veiligheid altijd in beeld

Bij ieder kind of elke jongere houden we rekening met de veiligheid thuis. Dit blijven we volgen tijdens het hulptraject. In onveilige situaties bieden we gerichte, specialistische hulp en verschillende vormen van opvang, zoals in een groep of crisispleeggezin.

Hulpverleners met kennis

Onze professionals bezitten de juiste vaardigheden om onveilige situaties te signaleren en een gesprek over dit onderwerp met ouders te voeren. Zo zijn ze onder meer bekend met Signs of Safety, het Vlaggensysteem dat omgaat met seksueel gedrag, en met Competentie Gericht Werken, dat focust op weerbaarheid.

Landelijke meldcode

We werken volgens de landelijke meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Ook intern volgen we protocollen rondom veiligheid. Calamiteiten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, bespreken we gezamenlijk. Dit verbetert de samenwerking én zorgt ervoor dat we leren van incidenten.

Wanneer je denkt dat we ons werk niet in lijn met deze richtlijnen en normen uitvoeren, horen we dit graag. Je kunt dan een klacht indienen.

Lees verder

Bekijk ook onze factsheet: Veiligheid als basis voor gezond opgroeien